5. Thiết lập Hàng hóa

1. Vào danh mục Hàng hóa 2. Thêm mới Bước 1: Click nút Thêm mới   Bước 2: (1) Nhập thông tin    (2) Click nút Lưu Bước 3: Xác nhận Lưu 3. Cập nhật thông tin  Click vào thông tin cần cập nhật và thay đổi thông tin.   4. Cập nhật Trạng thái: […]

6. Xem báo cáo Doanh thu – báo cáo Sản phẩm bán ra

1. Báo cáo doanh thu Bước 1: Vào menu Báo cáo -> Doanh thu Bước 2: Tổng hợp doanh thu được thể hiện theo bộ lọc. Mặc định là ngày hiện tại. (1) Click vào biểu tưởng xem bộ lọc nâng cao 2. Báo cáo theo sản phẩm bán ra Bước 1: Vào menu Báo cáo […]

7. Hướng dẫn xem Tổng quan

1. Vào trang Tổng quan   2. Doanh thu trong ngày Biểu đồ được thể hiện theo bộ lọc.     3. Top sản phẩm bán chạy Biểu đồ được thể hiện theo bộ lọc.   4. Tổng hợp đơn hàng – doanh thu Tổng hợp được thể hiện theo bộ lọc.

8. Quản lý Phân quyền

1. Vào danh mục Phân quyền 2. Thêm mới Bước 1: Click nút Thêm mới   Bước 2: (1) Nhập thông tin   (2) Click nút Lưu Bước 3: Xác nhận Lưu 3. Cập nhật thông tin Thực đơn Click vào thông tin cần cập nhật và thay đổi thông tin.   4. Cập nhật […]

10. Thông tin cửa hàng

1. Vào danh mục Thông tin cửa hàng 2. Cập nhật Thông tin cửa hàng Bước 1: Click nút Cập nhật Bước 2: (1) Nhập thông tin Cập nhật (2) Click nút Lưu Bước 3: Xác nhận Lưu

2. Đổi bàn – Tách bàn – Gộp bàn – Hủy bàn

***Lưu ý: Các thao tác đổi bàn – tách bàn – gộp bàn chỉ được thực hiện trong cùng Nhóm khu vực. 1. Đổi bàn: Bước 1: Chọn vị trí bàn cần đổi đi: Bước 2: (1) Click nút Tách gộp bàn (2) Click chọn Đổi bàn Bước 3: Chọn Bàn cần chuyển đến Bước […]